SKI OPALISKO na Facebooku
Ski centre  +421 (0)917 728 190 Wynajem i szkółka narciarska  +421 (0)905 158 050
  • 10.4 °C (677 n.p.m.) / 9 °C (891 n.p.m.)
  • 0 śnieg (cm)
  • 0 z 5 stoki
  • 0 z 6 wyciągów / kol. linowychINVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko, Závažná Poruba, Žilinský kraj, Stredné Slovensko

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Názov projektu:
25130120310
Kód projektu:
25130120310
Miesto realizácie:
Závažná Poruba, Žilinský kraj, Stredné Slovensko
Názov prijímateľa:
TATRA-THERM SK s.r.o.
Sídlo prijímateľa:
Martina Lányiho 1370/21, 06001 Kežmarok
Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
V zastúpení:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Číslo výzvy:
KaHR-31DM-1401
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3:
Cestovný ruch
Opatrenie 3.1:
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Spolufinancovaný:
Európsky fond regionálneho rozvoja


Celkové investičné výdavky:
274 668,01 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
192 267,61 €
Začatie projektu:
11. 08. 2015
Ukončenie projektu:
30. 11. 2015


Aktivity projektu:
Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko
Prínosy realizácie:
  • vznik 2 novovytvorených pracovných miest (z toho 2 miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov), udržaných počas realizácie projektu a aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Strednom Slovensku prostredníctvom modernizácie, skvalitnenia a rozšírenia existujúcich služieb cestovného ruchu,
  • vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov (domácich aj zahraničných) s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva.


Hlavný cieľ projektu:
„Podporiť konkurencieschopnosť existujúceho strediska cestovného ruchu SKI Opalisko rozšírením a skvalitnením komplexných služieb s celoročným využitím,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.
Špecifické ciele projektu::
„Zvýšiť kvalitu služieb cestovného ruchu modernizáciou a rozšírením športovo-rekreačných prvkov s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

„Vytvoriť dlhodobo udržateľné pracovné pozície v oblasti služieb cestovného ruchu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)