Investícia do vašej budúcnosti

Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko, Závažná Poruba, Žilinský kraj, Stredné Slovensko

Názov projektu:

25130120310

Kód projektu:

25130120310

Názov prijímateľa:

TATRA-THERM SK s.r.o.

Sídlo prijímateľa:

Martina Lányiho 1370/21, 06001 Kežmarok

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

V zastúpení:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy:

KaHR-31DM-1401

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 3:

Cestovný ruch

Opatrenie 3.1:

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Spolufinancovaný:

Európsky fond regionálneho rozvoja

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Aktivity projektu:

Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko

Celkové investičné výdavky:

274 668,01 €

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:

192 267,61 €

Miesto realizácie:

Závažná Poruba, Žilinský kraj, Stredné Slovensko

Začatie projektu:

11. 08. 2015

Ukončenie projektu:

30. 11. 2015

Prínosy realizácie:

„Vznik 2 novovytvorených pracovných miest” (z toho 2 miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov), udržaných počas realizácie projektu a aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu.

„Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Strednom Slovensku” prostredníctvom modernizácie, skvalitnenia a rozšírenia existujúcich služieb cestovného ruchu.

„Vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov” (domácich aj zahraničných) s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva.

Hlavný cieľ projektu:

„Podporiť konkurencieschopnosť existujúceho strediska cestovného ruchu SKI Opalisko rozšírením a skvalitnením komplexných služieb s celoročným využitím,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Špecifické ciele projektu:

„Zvýšiť kvalitu služieb cestovného ruchu modernizáciou a rozšírením športovo-rekreačných prvkov s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

„Vytvoriť dlhodobo udržateľné pracovné pozície v oblasti služieb cestovného ruchu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

Internetová stránka skiopalisko.sk používa súbory cookies na analýzu návštevnosti. Viac informácií o ochrane osobných údajov.